ZNANSTVENA, NASTAVNA I STRUČNA DJELATNOST

Doc.dr.sc. Ivan Fistonić, prof.v.š., prim.dr.med.

pubmed_3

2021. aktivnosti

1. Virtualni kongres Poremećaji kontinencije i kronične bolesti 11. – 12. ožujka 2021. „Neinvazivni pristup inkontinenciji u žena.

2. Turkish menopause and Osteoporosis Society Webinar 25.03.2021. Erb:YAG Laser Treatment and Genitourinary Syndrome of Menopause. „Urinary symptoms including SUI, UI, MUI.

3. Simpozij Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu Srbije, Beograd 14.05.2021.   “Cosmetology in gynecology. A trend or need? Ethics in esthetic and reconstructive gynecology.” 

4. International Fotona weekend 27.05.2021 – 04.06.2021. Surgical and ablative procedures in gynaecology. Chair

KVALIFIKACIJSKI RADOVI

Magistrirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. g. s temom «Značenje mišićno-vezivnog omjera unutar kvantitativnog modela funkcionalne prilagodbe mišića», a doktorsku disertaciju pod naslovom «Usporedba načina života, kakvoće života i prihvaćanja hormonskog nadomjesnog liječenja: nacionalna studija žena treće životne dobi u Hrvatskoj» obranio na Medicisnkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001.godine.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

 1. Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contents

 1. Fistonic I, Hodek B, Klaric P, et al. Transvaginal sonographic assessment of premalignant and maignant changes in the endometrium in the postmenopausal bleeding. Journal of Clinical Ultrasound 1997;25:431-435.

Pojavnost raka endometrija najčešća je u postmenopauzi (oko 80%), a metroragija je u najvećem broju slučajeva prvi simptom. Ipak, samo 13,6%  žena s vaginalnim krvarenjem u postmenopauzi boluje od raka sluznice maternice dok je 3,5% s istom dijagnozom asimptomatsko. Klasični algoritam predviđa frakcioniranu kiretažu kao metodu izbora u detekciji endometralne abnormalnosti. U okvirima hipotrofičnog postmenopauzalnog statusa, dilatacija i kiretaža, uz dodatnu anesteziju, nosi velik broj mogućih zdravstvenih rizika i neželjenih ishoda. Iznalaženje dodatnih metoda koje će unaprijediti neinvazivnu dijagnostiku postmenopauzalnog krvarenja praktični je i znanstveni cilj ove studije.      

Istražena je vrijednost transvaginalnog ultrazvuka kao metode probira za otkrivanje abnormalnosti endometrija. Metoda je testirana u grupi od 103 ispitanice s krvarenjem u postomenopauzi. Srednja vrijednost debljine endometrija bila je 6,2 mm u grupi ispitanica s patohistološkim nalazom atrofije endometrija, 12,4 mm u grupi s jednostavnom hiperplazijom, 13,4 mm u grupi s kompleksnom hiperplazinom te 14,1 mm u grupi ispitanica s karcinomom endometrija. Nije bilo statistički značajne razlike između ultrazvučno mjerenih debljina endometrija u grupama s hiperplazijom i rakom endometrija. Značajna razlika u debljini sluznice maternice pokazala se samo između navedenih grupa i one s histološkim nalazom atrofije. Srednja životna dob bila je značajno viša u grupi ispitanica s karcinomom endometrija.

Standardni neinvazivni pristup mjerenjem debljine endometrija metodom transvaginalnog ultrazvuka ima visoku senzitivnost i negativnu prediktivnu vrijednost (100%) u detekciji raka sluznice maternice: negativni rezultat (endometrij tanji od 5 mm) jasno isključuje karcinom. Međutim, niska specifičnost (19,1%) i pozitivna prediktivna vrijednost (16,3%) pokazuju da pozitivan rezultat (debljina endometrija ≥5 mm) u najvećem broju slučajeva nije znak prisutnosti  raka endometrija. Zato autori inzistiraju na uvođenju u standard dodatnog elementa ultrazvučne morfologije-kvalitete endometrija (heteroluscencija i neregularnost, «nazubljenost», endometralno-miometralne granice). Naime, neregularnost endometralno-miometralne granice također pokazuje visoku senzitivnost i negativnu prediktivnu vrijednost (100%) za  malignitet: negativan rezultat (pravilna granica) isključuje karcinom, ali, za razliku od mjerenja debljine sluznice, pokazuje visoku specifičnost (97%) i pozitivnu prediktivnu vrijednost (87,5%) što indicira da  je u pacijentice s pozitivnim rezultatom (neregularna granica) mogućnost za malignitet visoka.  

Istraživanje pokazuje da je transvaginalni ultrazvuk uporabljiva metoda probira za otkrivanje abnormalnosti endometrija, a kombinacija mjerenja debljine i ultrazvučne procjene morfologije endometrija poboljšava prediktivnu vrijednost i selektivnost metode čijom primjenom je moguće izbjeći do 16,5% frakcioniranih kiretaža u postmenopauzi (neugodne operacije povišenog rizika za nepredvidivi ishod zbog primjene anestezije).

Znanstveni doprinos je u kreiranju dizajna studije i znanstvenoj potopori uvođenja neinvazivnog pristupa u dijagnostici kao rezultata kombinacije kvantitativnog i kvalitativnog transvaginalnog ultrazvuka. Pristupnik se zalaže za uvođenje dodatne, kratke morfološke analize endometrija kojom se značajno podiže vrijednost transvaginalnog ultrazvuka kao metode detekcije malignoma sluznice maternice uz redukciju zdravstvenog rizika za bolesnicu i troška za sustav.  

 1. Fistonic I, Hodek B, Klaric P. Endometrial changes assessed by transvaginal sonography – replay. Journal of Clinical Ultrasound 1998;26:280-1.

Nastavak diskusije započete u originalnnom članku potaknut je komentarom jednog od najcitiranijih autoriteta za neinvazivnu dijagnostiku endometrija. Steven R. Goldstein (redovni profesor ginekologije i porodništva, New York University School of Medicine; član uprave North American menopause Society) do sada je objavio 184 članka (SCI) većinom vezana uz ultrazvučne analize sluznice maternice.

S.R. Goldstein diskutira rezultate prethodnog istraživanja i njihovu interpretaciju, odnosno razlike rezultatia autora i ostalih istraživača (debljina endometrija u odnosu na histološke stupnjeve atipija i pojam atrofije). Smatra da pojam atrofije isključuje prosječnu debljinu endometrija od 6,2 mm (3-14 mm), posebno ističući kako sluznica debljine 14 mm ne može biti endometrij per se već fokalna lezija kao što je polip, dok je atrofija na nivou jedne stanice.  

U replici autori objašnjavaju histološke karakteristike atrofičnog endometrija koji može biti prisutan u raziličitim mikroskopskim i ultrazvučnim entitetima bez obzira na izmjerenu debljinu. Naime, debljina i izgled sluznice maternice ovise o razini estrogena. Ako postmenopauzalnoj redukciji nivoa estrogena prethodi iregularna proliferacija, tada nastaje entitet nazvan «cistična atrofija», dok je nedostatak mitotske aktivnosti bez proliferacije karakterističan samo za epitel atrofičnog žlijezdanog tkiva. Krajem reprodukcijeke faze, endometrij se ne diferencira na funkcionalni i bazalni listić ali zbog prisutnosti strome nikad nema debljinu jedne stanice.

Autori konačno objašnjavaju moguće demografske i etničke karakteristike koje utječu na prozvanu različnost u rezultatima neovisnih istraživača.

Autor sveobuhvatnim poznavanjem specijalnog područja istraživane problematike uspješno brani svoju tezu/metodu u znanstvenom sučeljavanju s etabliranim autoritetima. Znanstveni doprinos pristupnika je u apostrofiranju posebnosti istraživane populacije hrvatskih žena u postmenopauzi, odnosno usklađivanja percepcije znanstvene javnosti temeljem ranijih istraživanja (čak do 70% postmenopauzalnih atrofija endometrija u Granberga ili 36% u Goldsteina).    

3. Grce M, Husnjak K, Bozikov J, Magdic I, Zlacki M, Lukac J, Fistonic I, Dugic-Sikanic N, Pavelic K. Evaluation of genital human papilloma virus infections by polimerase chain reaction among Croatian women. Anticancer Research 2001;21:579-584.

Studija istražuje, uporabom metode lančane reakcije polimeraze (PCR), pojavnost tipova humanog papiloma virusa (kao najjačeg činitelja rizika za cervikalnu karcinogenezu) u populaciji hrvatskih žena. Istraženo je 1847 ispitanica s abnormalnim citološkim nalazom od kojih je 1207 (64%) sadržavalo jedan ili više HPV tipova. Uz HPV tipove niskog rizika 6/11 (5%) najčešće je zapažen tip 16 (12%) visokog rizika za postizanje cervikalne abnormalnosti. Tipovi 18 (2%), 31 (5%) i 33 (3%) bili su prisutni u manjoj mjeri. Napredovanjem dobi smanjuje se udio HPV pozitivnih obrisaka iako su tipovi jednakomjerno distribuirani u svim dobnim skupinama. Prisutnost HPV DNK značajno raste (sa 55% na 78%) progresijom intraepitelne lezije (skvamozna intraepitelna lezija niskog u odnosu na visoki stupanj). Neodređeni tipovi HPV jednako su distribuirani u odnosu na stupanj lezije što indicira njihovu pripadnost nisko, odnosno visoko rizičnim tipovima virusa.

HPV infekcija s humanim papiloma virusom visokog stupnja rizika glavni je činitelj cervikalne neoplazije. Istraživanje pokazuje da je HPV infekcija (posebice tipom 16) značajan javnozdravstveni problem u Republici Hrvatskoj. Činjenica je da se rak vrata maternice može prevenirati ranim otkrivanjem i analognom terapijom samo uz pomoć HPV detekcije kao metode primarnog probira. 

Autori sugeriraju HPV tipizaciju u okviru minucioznijeg praćenja zdravlja vrata maternice s ciljem boljeg nadzora no što pruža konvencionalna citologija.

Autor je dio tima koji je kreirajući studiju značajno pridonio znanstvenom razumijevanju vrijednosti HPV identifikacije kao buduće nezaobilazne metode u otkrivanju rizičnih skupina za postizanje raka vrata maternice.   

4. Fistonic I, Ciglar S, Fistonic M, et al. Menopause in Croatia. Socio-demographic characteristics, women´s attitudes, and source of information, compliance with HRT. Maturitas 2004;47(2):91-8. 

Predmet istraživanja je procjena povezanosti osobnih karakteristika, stavova i informacija u odluci o korištenju hormonskog nadomjesnog liejčenja u postmenopauzi. Istražen je utjecaj regionalne pripadnosti i ratnih zbivanja na uzimanje HNL; odnos alternativnog i hormonskog pristupa u liječenju postmenopauzalne problematike te utjecaj HNL na spolnost. Procijenjena je kvaliteta i način života postmenopauzalnih žena obzirom na korištenje hormonskog nadomjesnog liječenja te istražen stupanj povjerenja odnosno suradljivost pacijentice i propisivača pri hormonskom nadomjesnom liječenju u postmenopauzi.

Dosadašnja istraživanja bila su većinom usmjerena na somatsku i psihološku dobrobit od hormonskog nadomjesnog liječenja a ne na specifične čimbenike koji utječu na ženinu odluku da započne ili nastavi liječenje, kao i razloge za prekid terapije. Radi se o holističkoj studiji u području hormonskog nadomjesnog liječenja pri čemu je razvijen novi alat za procjenu kvalitete života u postmenopauzi.

Ovo je prvo istraživanje karakteristika populacije postmenopauzalnih žena u Hrvatskoj, a obuhvaća 1100 ispitanica. Korišten je originalni upitnik sa 56 pitanja koja obuhvaćaju demografske podatke, osobnu i obiteljsku anamnezu, menstrualni i menopauzalni status, spolnost te informiranost i odnos prema hormonskom liječenju (HL) u postmenopauzi. Utvrđena je niska prevalencija u korištenju HL u Republici Hrvatskoj (8,3%) te slaba suradljivost u liječenju (prosječno korištenje HL je 3 mjeseca). Usprkos razlikama između istraživanih grupa (korisnice HL, one koje nisu nikad koristile HL i bivše korisnice) sve ispitanice navode više razloga za korištenje hormonskog liječenja nego protiv. Razlike među grupama ispitanica značajne su samo u domenama trajanja dojenja, dobi menopauze i korištenja kontracepcije. Nema razlike u kronološkoj dobi, dobi menarhe, broju članova obitelji, broju poroda, broju pobačaja, indeksu tjelesne mase, maritalnom statusu, zaposlenju i stupnju edukacije. U korisnica HL značajno je češći poremećaj funkcije žučnjaka ili jetre. Metodom mjerenja odnosa između broja aktualnih i bivših korisnica HL utvrđena je najbolja suradljivost pacjenatica pri propisivanju liječenja od strane ginekologa kliničara (faktor autoritet) i ginekologa u privatnim praksama (faktor vrijeme), a najmanja u liječnika opće medicine i endokrinologa. Suradljivost postmenopauzalnih žena u korištenju hormonskog liječenja vrlo je niska u Republici Hrvatskoj, najčešće ga propisuju ginekolozi, a odluka o početku liječenja povezana je s mnogim psihosocijalnim činiteljima.

Znanstveni doprinos autora je u uvođenju originalne metode za istraživanje suradljivosti pacijenta u postmenopauzalnoj farmakoterapiji. Suradljivost, kao jedna od mjera uspješnosti liječenja, do sada je kontrolirana samo metodom detekcije dosljednosti uzimanja lijeka. Novom metodologijom koju je uveo u znanstvenu literaturu, pristupnikov tim širi mogućnost mjerenja suradljivosti rangirajući je po grupama (subspecijalnostima). Znanstveni doprinos pristupnika je i u kreaciji originalnog instrumenta kojim je istraživana kvaliteta života žena u postmenopauzi.

5.  Fistonic I, Franic D, Popic J, Fistonic N, Maletic A. Adherence with hormone      replacement therapy in menopause. Climacteric 2010;13:570-7.

Slaba suradljivost pri korištenju bilo koje medikacije temelj je neadekvatnog ishoda i nezadovoljstva. Suradljivost pri hormonskom nadomjesnom liječenju u Hrvatskoj je ekstremno niska, a ovisi o specijalizaciji odnosno tipu prakse iz koje potječe propisivač. Ova studija istražuje čimbenike vremena koje je utrošeno na medicinsku konzultaciju i trajanja hormonskog nadomjesnog liječenja te razloge za nastavak ili odustajanje od terapije.

Anketiranjem i telefonskim upitnikom prikupljeni su podaci od 1263 korisnice hormonskog nadomjsenog liječenja (HNL), a 90 ginekologa je anketirano u smislu vremena provedenog s pacijenticom, dilemama u propisivanju HNL te stavovima i inciranju razgovora o spolnosti. Najduže su HNL koristile žene koje su konzultirale liječnike u privatnim praksama ili sveučilišnim klinikama gdje su vrijeme i autoritet ključni za bolju suradljivost.

Autor inzistira na komunikaciji kao ključu uspjeha u konzultaciji s postmenopauzalnom pacijenticom koja koristi hormonsko nadomjesno liječenje. Neosporna dobrobit koju, u indiciranim situacijama nosi HNL, počesto je osujećena neadkvatnim pristupom i kratkoćom posjete liječniku. Rezultatima studije pristupnik ukazuje na potrebu izmjene standiziranih pristupa i satnice u dijagnostici i liječenju postmenopauzalne problematike.

6.   Popić Ramač J, Hebrang A, Ivanović-Herceg Z, Vidjak V, Brnić Z, Novačić K, Fistonić I. The possibilities and limitations of direct digital radiography, ultrasound and computed tomography in diagnosing pleural mesotelioma. Coll Antropol 2010;34(4):1263-71.

                                    Cilj istraživanja je bio usporediti mogućnosti i ograničenja direktne digitalne radiografije prsišta (DDR), ultrazvuka prsišta (UZV) i kompjutorizirane tomografije prsišta (CT) u otkrivanju mezotelioma pleure. Istraživanje je provedeno tijekom godine dana, na 80 bolesnika, uzastopno upućenih u specijaliziranu ustanovu, s kliničkom sumnjom na mezoteliom. Metoda istraživanja bila je usporedba nalaza dobivenih ispitivanim metodama sa patohistološkim nalazom biopsije za svakog bolesnika. Nalazi dobiveni navedenim metodama klasificirani su prema pronađenim radiološkim znacima, za svakog pacijenta posebno. Svakom od korištenih metoda analizirani su sljedeći radiološki znakovi: pleuralni izljev, zadebljanja pleure, plakovi, kalcifikati, tumorske mase ili nodusi, pneumotoraks, atelektaza, upalni infiltrati, ožiljne lezije, elevacija ošita i osteoliza. Dobiveni rezultati uspoređeni su s patohistološkim nalazom i obrađeni standardnim statističkim metodama. Najveću osjetljivost pokazao je CT (94,4%). Slijedi UZV (92,6%), te DDR (90,7%). Najveća je specifičnost DDR (46,2%), slijedi CT (35, 5%) i UZV (23, 8%). Usporedba metoda pokazala je 90% dijagnostičku točnost DDR-e u odnosu na CT. UZV je pokazao točnost od 80% u odnosu na CT. CT, kao pojedinačna metoda, najbolje zadovoljava većinu kriterija za dijagnostiku mezotelioma. Nije nađen patognomoničan radiološki znak za dijagnozu mezotelioma.

            Doprinos je u parcijalnom kreiranju dizajna studije te procjeni rezultata.

7. Hunjak B, Findri-Guštek Š, Kolarić B, Fistonić I, Lukić-Grlić A, Vojnović G.  Lower Urinary Tract Infections and the Effects of Hormone Therapy in Postmenopausal Women in the Zagreb Region. Col. Antropol 2012;36(3):841–846.

Postmenopauzalni status doprinosi lokalnim promjenama tkiva donjeg dijela urinarnog sustava, uključujući pojavu infekcija mokraćnog sustava (IMS). Tijekom 2009. provedena je prospektivna studija u ginekološkim ordinacijama Domova zdravlja na području Zagreba, na skupini žena u postmenopauzi s urinarnim simptomima. Ispitanice su podijeljene u dvije skupine: žene koje uzimaju hormonsko liječenje (HL) i kontrolnu skupinu. Ciljevi ovog rada bili su ustanoviti postotak mikrobiološki dokazanih infekcija donjeg dijela mokraćnog sustava (DIMS) u postmenopauzalnih žena s urinarnim simptomima i utjecaj hormonskog nadomjesnog liječenja (HNL) na mikrobiološki potvrđene DIMS kod žena koje redovito/neredovito uzimaju HNL. U skupini žena na HL bilo je statistički značajno manje pacijentica sa mikrobiološki dokazanom DIMS (46,9%, 67/143) u usporedbi s kontrolama (75,5%, 77/102, p<0,001). Utvr|ena je učinkovitost lokalnog ali i sistemskog HL u sprječavanju DIMS u usporedbi s kontrolnom skupinom (p<0,001, p=0,049). Obzirom da kod velikog broja ispitanica (41,2%, 101/245), DIMS nije potvrđena mikrobiološkom pretragom, zaključujemo da je primjena mikrobiološke dijagnostike neophodna za postavljanje točne dijagnoze DIMS. Na smanjenu učestalost DIMS utjecala je primjena lokalnog ali i sistemskog HL.

Koautorstvo se očituje u dizajnu studije i stvaranju postupnika za prikupljanje podataka te sudjelovanju u procjeni rezultata i njihovom implementiranju u zaključak. 

8.         Hunjak B, Sabol I, Vojnović G, Fistonic I, Babić Erceg A, Peršić Z, Grce M: Ureaplasma urealyticum and Ureaplasma parvum in women of reproductive age. Arch Gynecol Obstet  2014;289(2):407-12.

Infekcija ureaplazmama u reproduktivnoj dobi žene može uzrokovati kronične upalne promjene genitourinarnog sustava s posljedičnim zaprekama u zanošenju ili donošenju. Cilj studije je u detekciji soja ureaplazme (Ureaplsma urealiticum i Ureaplasma parvum), određivanja njene pojavnosti u populaciji te određivanju najučinkovitijeg liječenja. Kultivacijom i molekularnom RT-PCR tipizacijom cervikalnih obrisaka u 1.370 ispitanica ureaplazma je detektirana u 424 pojedinačnih obrisaka (34,4%) od kojih je 79% u žena sa simptomima. Od svih ureaplazma pozitivnih ispitanica 28,5% je bilo trudnih. Genotipizacija je pokazala da je Ureaplazma parvum (UP) najčešće detektirana (92,6%). Svi testirani uzorci su pokazali osjetljivost na  doksiciklin, josamicin, eritromicin, tetraciklin, klaritomicin i pristinamicin. Manja osjetljivost je zabilježena u kinolonskih antibiotika, 42,9% za ofloksacin te 24,5% za ciprofloksacin. Studija zaključuje da je Ureaplasma parvum najzastuplčjenija u populaciji ureaplazmi koje inficiraju kanal vrata maternice, kinoloni nisu najbolji izbor u liječenju za razliku od makrolida i tetraciklina. Rezultati studije sugeriraju terapijske smjernice.

Značajan je doprinos u ideji i kreiranju parametara istraživanja te procjeni rezultata.      

9.         Milutin Gašperov N, Sabol I, Planinić P, Grubišić G, Fistonić I, Ćorušić A, Grce M. Methylated Host Cell Gene Promoters and Human Papillomavirus Type 16 and 18 Predicting Cervical Lesions and Cancer. PLoS One 2015;10(6):e0129452. doi: 10.1371/journal.pone.0129452. eCollection 2015.

Promjena HPV-DNA metilacijskog profila je jedan od glavnih činitelja odgovornih za progresiju premalignih u maligne promjene vrata maternice. Analizirano je 179 uzoraka izuzetih iz obrisaka kanala vrata maternice, od normalnih do promjena koje ukazuju na rak vrata maternice. Metilacijski status devet staničnih gena, CCNA1, CDH1, C13ORF18, DAPK1, HIC1, RARβ2, hTERT1, hTERT2 i TWIST1, je istražen pomoću Methylation Specific Polymerase Chain Reaction (MSP).  Istom je metodom analiziran HPV18 L1-gen. Promotor HPV 16 genoma na mjestu 19 CpG je evaluiran sekvencioniranjem bisulfita. Statističku značajnost za razlikovanje prekursorskih lezija od uredanog nalaza na vratu maternice su pokazali metilacijski biomarkeri C13ORF18 i CCNA1, a značajnu razlikovnos u odnosu na prekurorske lezije i rak vrata maternice metilacijski biomarkeri CCNA1, C13ORF18, hTERT1, hTERT2 i TWIST1.

Celularni i viralni metilacijski biomarkeri mogu poslužiti kao učinkovit alat u monitoriranju progresije cervikalnih lezija, odnosno prevenciji nastanka invazivnog raka vrata maternice.    

Značajan je doprinos u ideji i kreiranju parametara istraživanja te evaluaciji prikupljenih podataka.

10.       Fistonic N, Fistonic I, Lukanovic A, Findri Gustek S, Sorta Bilajac T, Franic D. First assessment of short-term efficacy of Er:YAG laser treatment on stress urinary incontinence in women: prospective cohort study. Climacteric 2015;18(sup1):37-42.

Stresna urinarna inkontinencija (SUI) umanjuje kvalitetu života više od 50% žena svih dobnih skupina. Kirurško liječenje nije uvijek učinkovito a nerijetko uključuje neadekvatne terapijske rezultate uz rizike zahvata per se. Neinvazivnom primjenom Er:YAG laserskog termalnog učinka u ispitanica u okviru prva tri stadija SUI (Klovning) pokazuje redukciju ICIQ-UI skora za 46% % (95% CI 33-67%; p<0.001), odnosno 42,3% ispitanica postiže skor  0 (potpuna kontinencija), a poboljšanje/umanjenje skora uabilježeno je u 72,3% ispitanica.     Liječenje SUI Er:YAG laserom pokazuje klinički relevantno poboljšanje i izlječenje/redukciju simptomatologije. Učinak je izražen za sve dobne skupine žena, ali je  poboljšanje značajnije u predmenupauzalnih ispitanica.

            Znanstveni doprinos autora je u ideji i dizajnu studije kojom je dokazano da pravovremeni neinvazivni pristup liječenju problematike SUI rezultira klinički značajnim promjenama i poboljšava kvalitetu života žena koje pate od stresne urinarne inkontinencije.

11.       Fistonić I, Sorta Bilajac Turina I, Fistonić N, Marton I. Short time efficacy and safety of focused monopolar radiofrequency device for labial laxity improvement-noninvasive labia tissue tightening. A prospective cohort study. Lasers Surg Med. 2016;48(3):254-9.

Sindrom relaksacije vulve uključuje ne samo estetsku već medicinsku problematiku zbog utjecaja na psolnu gratifikaciju kao jednu od značajnih domena kvalitete života. Radiofrekvencijska termička energija djeluje na retrakciju kolagena vulve, a stimulacija fibroblasta na neokolagenogenezu. Rezultat, ove potpuno neinvazivne metode, je  pooljšan izgled i tonus vulve. Digitaln fotografije su snimljene prije i jedan mjesec nakon završetka četverotjednog liječenja. Vizualni efekt je evaluiran kroz bodovanje neovisnih procjenitelja na četverostupanjskoj skali. Prosječno poboljšanje izgleda je za 2,9 boda (p<0,01). Spolno zsdovoljstvo je istraženo kroz promjene ukupnog rezultata Female Sexual Functioning Index (FSFI) te zasebno kroz svih šest domena. Srednja vrijednost ukupnog skora je narasla 18% (p<0,001). Bodovanje kroz Vizualnu analognu skalu nije pokazalo nelagodu niti bol tijekom i nakon izvođenja zahvata. Rezultati studije pokazuju pozitivan efekt fokusirane monopolarne radiofrekvencje u liječenju sindroma relaksirane vulve. Tretman je siguran, a zadovoljstvo ispitanica značajno.

Znanstveni doprinos stdiji prvi je autor pružio kroz originalni dziajn potpuno nove metode u tretmanu vulvarne relaksacije implementirajući ne samo kvalitativnu procjenu već i objektivizaciju kroz FSFI testiranje.

12.       Fistonić N, Fistonić I, Guštek ŠF, Turina ISB, Marton I, Vižintin Z, Kažič M, Hreljac I, Perhavec T, Lukač M. Minimally invasive, non-ablative Er:YAG laser treatment of stress urinary incontinence in women-a pilot study. Lasers Med Sci. 2016;31(4):635-43.

Rad prikazuje procjenu mehanizma djelovanja i pilot kliničko ispitivanje učinkovitosti i sigurnosti Er:YAG lasera za liječenje stresne urinarne inkontinencije (SUI). Analiziran je tretman s Er:YAG laserom od 2940 nm, koji djeluje na poseban „SMOOTH“ način, namijenjen povećanju temperature vaginalne sluznice do maksimalno 60-65°C, bez ablatacije epiderme. Numeričko modeliranje raspodjele temperature unutar tkiva sluznice nakon ozračivanja „SMOOTH“ metodom Er:YAG laserom provedeno je radi određivanja odgovarajućeg raspona laserskih parametara. Parametri laserskog tretmana dodatno su potvrđeni mjerenjem in vivo temperature vaginalne sluznice pomoću termalne kamere. Da bi se istražila klinička učinkovitost i sigurnost „SMOOTH“ metode Er:YAG laserskog SUI tretmana, provedeno je pilot kliničko istraživanje. Sudjelovala ja 31 ispitanica koje pati od SUI. Follow-up ispitivanja su provedena jedan, dva i šest mjeseci nakon tretmana. „International Consultation on Incontinence Questionnaire – Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI)“ upitnici ispunjavani su kao primarni cilj. Sekundarni ciljevi su analizirali perienometirjske vrijednosti i volumen rezidualnog urina prije početka i kroz sve slijedeće kontrolne posjete. Mjerenja termalnim kamerama pokazala su optimalno povećanje temperature vaginalne sluznice nakon tretmana SUI pomoću „SMOOTH“ metode Er:YAG laserom. Primarni cilj – promjena u ICIQ-UI rezultatima – pokazala je klinički relevantno i statistički značajno poboljšanje nakon svih follow-up tretmana u usporedbi s osnovnim rezultatima. Također je došlo do poboljšanja u svim sekundarnim ispitivanim parametrima. Navedeni su samo blage i prolazne nuspojave. Rezultati pokazuju da je ne-ablativna Er:YAG laserska terapija obećavajuća minimalno invazivna ne-kirurška opcija za liječenje žena s SUI simptomima.

Doprinos prvog autora se ogleda u ideji i dizajnu studije u kojoj je dokazana učinkovitost SMOOTH moda za kliničku uporabu u neinvazivnom liječenju stresne urinarne inkontinencije u žena.

13.       Fistonić I, Fistonić N. Baseline ICIQ-UI score, body mass index, age, average birth weight, and perineometry duration as promising predictors of the short-term efficacy of Er:YAG laser treatment in stress urinary incontinent women: A prospective cohort study. Lasers Surg Med. 2018; 50:636–643.

            Primarni cilj studije je bila identifikacija preintervencijskih prediktora djelotvornosti Er:YAG lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije u žena (SUI), a sekundarni identifikacija profila pacijentica u kojih se čekuju najbolji rezultati. Prospektivna kohortna studija obuhvatila je 85 pacijentica. U studiji je korišten erbijski YAG laser valne dužine 2940 nm (XS Dynamis, Fotona, Slovenia). Ishode su predstavljale apsolutne razlike u ICIQ-UI SF skoru (International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form score)  i relativna redukcija skora od Relativna redukcija skora of ≥30% 2-6 mjeseci nakon intervencije. Neovisni prediktori laserskog učinka su bili dob i vrijednosti ICIQ-UI.  Redukcija skora (minimum important difference, MID) ≥30% je značajno povezana s indeksom tjelesne mase (BMI) i ICIQ-UI vrijednosti prije intervencije. U svih ispitanica sa 4 ili 5 pozitivnih prediktora ICIQ-UI skor se smanjio ≥30%. Relevantno umanjenje ICIQ-UI skora ≥30% može se predvidjeti temeljeći se na dobi, BMI, prosječnu težinu novorođenčadi, trajanjem stiska mjerenog uerineometrom u mmHg/sec. Te ICIQ-UI skorom prije intervencije. Povezanost Q-tip testa s ishodom moderirana je s dobi. Q-tip elevacija je signifikantan prediktor za pacijentice između 44 i 53 godine. Najbolji se rezultati nakon Er:YAG uintervencije u liječenju SUI mogu očekivati žena mlađe dobne skupine (≤47,5 g), BMI ≤23,3, prosječne tjelesne težine novorođenčadi >3,6 kg, bazalnog ICIQ-UI skora ≤10 i  trajanja stiska mjerfenog perineometrom ≥3.51 sekundi.

Doprinos prvog autora je u pronalaženju alata za probir pacijentica u kojih će liječenje stresne urinarne inkontinencije donijeti najbolje rezultate, odnosno klinički značajno umanjiti njihove tegobe. Ideja je u implementaciji neinvazivne metode kojom će se pravovremeno intervenirati i umanjiti troskove i rizike kojima se žena izlaže kada u poznijoj dobi pristupa konvencionalnoj kirurškoj intervenciji kojom se liječi SUI.

14.       Franić D, Fistonić I., Franić-Ivanišević M, Perdija Ž, Križmarić M. Pixel CO2 laser for the treatment of stress urinary incontinence: a prospective observational multicenter study. Lasers Surg Med. 2020, DOI: 10.1002/lsm.23319.

Cilj prospektivne studije bio je istražiti efikasnost piksel CO2 lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije (SUI) u žena. Stres test kašljem i ICIQ-UI bodovi su uspoređivani u 85 ispitanica prije zahvata i nakon dva tretmana u razmaku od mjesec dana. Ukupni ICIQ-UI-SF skor je prije zahvata iznosio 12,0; nakon prvog teretmana 7,0; a drugog 3,5 (p=0,001). U grupi ispitanica s indeksom tjelesne mase (BMI) 25,0-29,9 ICIQ-UI je bazalno iznossio 9,0; nakon prvog tretmana, 6,0 nakon drugog i 5,0 nakon 6 mjeseci od bazalnog mjerenja (p0,04). U grupi s BMI  ≥30,0 bazalni ICIQ-UI skor je bio 14,0; nakon prvog tretmana 8,0; i nakon 6 mj 5,0 (p=0,001).

Prije zahvata 27,1% ispitanica je imalo blagu SUI  24,7% srednjeg intenziteta, 45,9% izraženu i 2,4% vrlo izraženu SUI. Nakon 6 mj iza zahvata 45% ispitanica je bilo potpuno kontinentno, blaga SUI je zabilježena u 18,8%, srednja u 20,8%, izražena u 14,6%, a vrlo izražena više nije zabilježena.

Ova je studija pokazala da je piksel CO2 laser učinkovit i suguran za tretman SUI.  

Doprins drugog autora je u dizajniranju studije i evaluaciji rezultata.

15.       Erel CT, Fistonic I, Gambacciani M, Oner Y, Fistonic N. Er:YAG laser in hysterectomized women with stress urinary incontinence: a VELA retrospective cohort, non-inferiority study. Climacteric 2020, https://doi.org/10.1080/13697137.2020.1814728

Histerektomija je jedna od najčešćih ginekoloških operacija nakon koje je pojavnost urinarne inkontinencije oko 10%. Cilj istraživanja je bio ustanoviti je li Er:YAG SMOOTH laser podjednako učinkovit u histerektomiranih kao i ne-histerektomiranih ipsiotanica¸u liječenju stresne urinarne inkontinencije (SUI).    

U ovoj multicentričnoj retrospektivnoj kohortnoj studiji uspoređeni su efekti Er:YAG tretmana u 35 histerektomiziranih i 34 ne-histerektomizirane ispitanice sa simptomima SUI. Primarni ishod je bila minimalna klinički značajna razlika ICIQ-UI skora (<2,52 boda).

U histerektomiziranih ispitanica ICIQ-UI skor je reduciran za 5 bodova  (95% confidence interval 3–8; p<0.001), što predstavlja redukciju od 45% (95% confidence interval 36–67%). U grupi ne-histerektomiranih ispitanica redukcija simptomatologije je bila podjednaka kao u histerektomiranih. Rezultati opravdavaju primjenu Er:YAG lasera za liječenje DSUI u obiju grupa. 

Doprinos drugog autora je u vođenju i projekta u jednom od tri centra te koordinacija u prikupljanju i statističkoj obradi podataka te finalizaciji teksta.

Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (SCI ili SSCI, Index Medicus, Excerpta Medica, Biological ili Chemical Abstracts, Scopus, Web of Science)

 1. Lozo P, Krpan D, Krvavica A, Vukelić Baturić T, Fistonić I, Kušec V. Histologija kosti u postmenopauzalnoj osteoporozi – različitosti staničnih zbivanja. Acta Med Croat 2004;58:13-18.
 2. Fistonić I, Ciglar S, Fistonić M, et al. Botanička terapija u postmenopauzi kao dio komplementarne i alternativne medicine. Gynaecol Perinatol 2004;13(2):69-73.
 3. Fistonić I. Alternative hormonskom liječenju u peri i postmenopauzi. Gynaecol Perinatol 2005;14 (Suppl.1.):62-3.
 4. Fistonić I, Čanić T, Duić Ž, Fistonić M. Alternative hormonskom liječenju u postmenopauzi. Liječ Vjesn, 2006;128:99-104.
 5. Hološek K, Fistonić I: Alternative hormonskom liječenju u postmenopauzi. (Pismo uredniku). Liječ Vjesn, 2006;128:252-3.
 6. Čanić T, Fistonić I: Laparoskopsko liječenje ektopične trudnoće. Gynaecol Perinatol 2008;17(2):73-6.
 7. Fistonić I, Radaković B, Zekan J, Lozo P, Fistonić N, Maletić A. Kriza plodnosti. Gynecol Perinatol 2009;18(2):72-5.
 8. Fistonic I, Lozo P, Fistonic M. „Crime and Punishment“ in postmenopausal health care. Zdrav Vest 2009;78:I-169-73.
 9. Žegarac Ž, Duić Ž, Zmijanac Partl J, Stasenko S, Mirić-Tešanić D, Fistonić I. Sirenomelija i sindrom kaudalne regresije – rijetke kongenitalne anomalije. Gynaecol Perinatol 2011;20(1):40-3.
 10. Fistonić I, Štefanić L, Fistonić N, Maletić D. Trendovi u menopauzalnoj medicini. Gynaecol Perinatol 2011;20(Suppl. 1):S15-18.
 11. Fistonić I, Šitum M, Bulat V, Harapin M, Fistonić N, Verbanac D. Olive biophenols and women’s health. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2012;9(1):1-9.
 12. Findri Guštek Š, Oreščanin V, Fistonić I, Mlinarić Missoni E, Hunjak Blaženka. The correlation between vitamins intake and hemoglobin status during the first and second trimester of the pregnancy. J. Perinatal. Med. 2013;41 DOI 10.1515/jpm-2013-2003.
 13. Findri Guštek Š, Oreščanin V, Mlinarić Missoni E, Fistonić I. Treatment of Cervical Intraepithelial Neoplasia by 5-Fluorouracil, Interferon or Albothyl in the Presence/Absence of High- Risk of Human Papillomavirus. Journal of Womens  Health, Issues & Care.  2013;2(4):1-5
 14. Findri Guštek Š, Oreščanin V, Kopjar N, Mlinarić-Missoni E, Fistonić I, Krivak Bolanča I. The correlation of the lifestyle and medical conditions With the incidence of micronuclei in the vaginal epithelial cells. Journal of  Womens Health, Issues & Care. 2013;2:6
 15. Sabol I, Milutin Gašperov N, Matovina M, Božinović K, Grubišić G, Fistonić I, Belci D, Alemany L, Džebro S, Dominis M, Šekerija M, Tous S, de Sanjosé S, Grce M. Cervical HPV type-specific pre-vaccination prevalence and age distribution in Croatia. PLoS One. 2017 Jul 10;12(7):e0180480. doi: 10.1371/journal.pone.0180480. eCollection 2017.
 16. Sorta-Bilajac Turina I, Lazarević Rukavina I, Pugel S, Fistonić I, Baždarić K. Unaprjeđenje zdravstvene pismenosti učenika osmih razreda o reproduktivnom zdravlju – prikaz radionice „Komunikacija, emocije, spolnost“.  Medicina Fluminensis 2019;55(1),79-88.
 17. Franic D, Fistonic I. Laser Therapy in the Treatment of Female Urinary Incontinence and Genitourinary Syndrome of Menopause: An Update. BioMed Research International Volume 2019, Article ID 1576359, https://doi.org/10.1155/2019/1576359

 • Ostali članci

 1. Fistonić I. Da li je dugotrajno korištenje estrogena povezano s povišenim rizikom za rak jajnika? Ginekološka endokrinologija, humana reprodukcija i menopauza (Glasnik Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju i Hrvatskog društva za menopauzu HLZ) 2001;5(2):25-6.
 2. Fistonić I. Kvaliteta života kao mjera uspješnosti liječenja ili medicinskog postupka. Medix 2003;50:36-8.
 3. Fistonić I, Findri-Guštek Š, Fistonić N. Minimally invasive laser procedure for early stages of stress urinary incontinence (SUI). J LAHA  2012;1:67-74.
 4. Fistonić I. Hormonsko liječenje menopause ipak nije onkogeno. Lijec nov 2015;137:59.
 5. Fistonić I. Anti-Müllerian hormone and prediction of age at natural menopause. Menopause Live 15.08.2016. http://www.imsociety.org/menopause_live_details.php?cid=ofkbMr2J78ZDZY74GRVxJpEdXa0xlWR2vXrZ5HNqAaU
 6. Vižintin Z, Fistonić I. Erbijev YAG laser za liječenje stresne urinarne inkontinencije. Medix 2017;124-125(23):172-6.
 7. Oreščanin V, Findri Guštek Š, Ferinčević R, Fistonić I, Hodžić D, Valetić J, Rodić J  Bioapigyn® Herbal Ointment and Pessaries Compared to Acidosalus® Pessaries and Vaginal Probiotic in the Treatment of Vulvo-Vaginal Disorders Curr. Pers. MAPs, 2019, 2, 11-22
 8. Fistonić I. Testosteron u žena i menopauza. Liječničke novine 2019;184:70-71.

 • Poglavlja u knjigama

 1. Fistonić I. Kontrola rizika u ginekologiji i porodništvu. U: Habek D., ed. Iz forenzične ginekologije i opstereicije Klinička bolnica Osijek, Osijek 2003:13. ISBN 953-99055-1-6.
  1. Fistonić I. Estetska i rekonstrukcijska kirurgija ženskog spolovila. U: Maletić D., Maletić I.  Estetska kirurgija  Reprocolor, Zagreb, 2004:138. ISBN 953-98700-2-X
  1. Fistonić I, Maletić D. Estetska i rekonstrukcijska kirurgija ženskog spolovila. U Maletić A, Maletić I, Maletić D. Estetske operacije i tretmani. Primjeri iz prakse i mogućnosti .Reprocolor Zagreb, 2014:156-164. ISBN 978-953-58159-0-7
  1. Fistonić I. Neinvazivna laserska vaginoplastika. U Maletić A, Maletić I, Maletić D. Estetske operacije i tretmani. Primjeri iz prakse i mogućnosti .Reprocolor Zagreb, 2014:165-171. ISBN 978-953-58159-0-7
  1. Fistonić I. Porođajna trauma i seksualnost. U: Mrduljaš-Đujić N. i sur. Osnove seksualne medicine. Redak, Split 2017. ISBN 978-953-336-394-3
  1. Fistonić I, Filipović A. Medicinsko-pravna veza između izvanbolničke i bolničke ginekološke i opstetričke skrbi i prakse. U: Zbornik radova s međunarodnog kongresa „1. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem“. Osijek 2017. Dalmacijapapir – Split 2017: 447-51. ISBN 978-953-8116-16-2.
  1. Fistonić I. Kontrola kvalitete zdravstvenih procesa u ginekologiji i perinatologiji. U: Habek D. i sur. Forenzčka ginekologija i opstetricija., Medicinska naklada 2018:75-82. ISBN 978-953-176-802-3
  1. Fistonić I, Fistonić N. Laser treatments in female urinary incontinencein Perez-Lopez FR ed. Postmenopausal diseases and disorders. Springer Nature 2019:211-224.. ISBN 978-3-030-13935-3. doi:10.1007/978-3-030-13936-0_13 

 • Sažeci kongresnih priopćenja koja su objavljena u časopisima koji se indeksiraju u Current contents

 1. Fistonic I, Ciglar S. Quality of life, life style and compliance with HRT in Croatian postmenopausal women. Climacteric 2002;5(Suppl 1):83.

 1. Fistonic I, Zekan J, Fistonic N, Maletic A. Adherence with hormone replacement therapy in menopause. Climacteric 2008;11(Suppl 2):120.
 2. Fistonic I, Manestar M, Perovic D, Sorta-Bilajac Turina I, Fistonic N, Maletic D, Maletic A. Laser vaginal tightening for sexual dysfunction. Climacteric 2011;14(Suppl 1):85.
 3. Fistonić I, Manestar M, Perović D, Sorta-Bilajac I, Fistonić N, Fistonić M. Laser treatment for early stages of static urinary incontinence in women. Maturitas 2012;71(Suppl 1):S25.
 4. Fistonic I, Fistonic N, Findri Gustek S, Sorta Bilajaac Turina I, Fistonic M. Laser treatment of early stages of stress urinary incontinence significantly improves sexual life. J Sex Med 2012;9(suppl 5):391.
 5. Findri Gustek S, Orescanin V, Fistonic I, Mlinaric Missoni E, Hunjak B. The correlation between vitamins intake and hemoglobin status in the first and second trimester of pregnancy. J Perinat Med 2013;41.
 6. Fistonić I, Fistonić N, Findri Guštek Š, Sorta Bilajac Turina I, Fistonić M. Er:YAG laser treatmet for early stages of stress urinary incontinence (SUI) in women. A controlled clinical trial. Climacteric 2014;17(Suppl 1):32.
 7. Fistonić N, Fistonić I, Findri Guštek Š, Sorta Bilajac Turina I, Franić D, Lukanovič A. Er:YAG laser treatment for stress urinary incontinence in women. Maturitas 2015;81:132. http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas2015.02.102
 8. Fistonić I. Lasers in the treatment of genitourinary syndrome of menopause. Maturitas 2017;100:123.

 • Ostala kongresna priopćenja

 1. Hodek B, Mitrović B, Smokvina Lj, Petković Z, Novak V, Fistonić I. Koju i koliku korist nam donosi programirani porod. U: Jedanaesti perinatalni dani  Zbor liječnika hrvatske, Zagreb, 1984.
 2. Pentz-Vidovic I, Fistonic I, Hodek B, Demarin V: The effect of hormone replacement therapy on the carotid artery intima thickness and flow velocity in postmenopausal women. 3rd International symposium Women’s Health and Menopause, Firenza, 998. Abstract book Lorenzini Foundation Symposium 264, 1998: 20.
 3. Katalinić D, Tomek-Roksandić S, Mayer V, Puntarić D, Kuzman M, Rodin U, Fistonić I. Javnozdravstveni problemi praćenja distribucije smrtnosti od inzulta (I64) i akutnog infarkta miokarda (I21) po dobi i spolu u Hrvatskoj u 1996. godini. U: Tomek-Roksandić S, Budak A, eds. Smjernice za zaštitu zdravlja starijih ljudi 1999. Duriex, Zagreb, 1999: 160.
 4. Fistonić I. Oralna kontracepcija (jučer, danas, sutra). U: III. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine (zbornik sažetaka) Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, 2001: 48.
 5. Zekan J, Kopljar M, Corusic A, Fistonic I, et al. Intralesional interferon alfa-2b treatment of cervical intraepithelial neoplasia associated with high risk human papilloma virus infection (poster). 4th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Berlin, 24.-27.04.2003. Book of abstracts.
 6. Duić Ž, Fistonić I, Podobnik M, et al. Sirenomelija i sindrom kaudalne regresije – prikaz slučaja. Gynecol Perinatol  2003;12(Suppl 1):155-6.
 7. Fistonic I. Medical errors in menopausal medicine. 5. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi, Bled 2009. Slovensko menopavzalno društvo. Hrvatsko društvo za menopauzu. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija, 2009:47-8. ISBN 978-961-90521-2-9
 8. Fistonic I. Do alternatives to HRT have actual effects on menopausal symptoms? 5. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi, Bled 2009. Slovensko menopavzalno društvo. Hrvatsko društvo za menopauzu. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija, 2009:24-5. ISBN 978-961-90521-2-9
 9. Hunjak B, Kolarić B, Fistonić I, Findri-Guštek Š. Infekcije donjeg dijela mokraćnog sustava i utjecaj hormonskog liječenja u postmenopauzi na području Zagreba. 3. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija 20.-22.svibnja 2011. Knjiga sažetaka. Argenta doo, Zagreb, 2011:55.
 10. Fistonic I, Findri Gustek S, Fistonic N, Sorta Bilajac Turina, Fistonic M. Minimally invasive laser procedure for early stages of stress urinary incontinence (SUI). 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Lisabon, 8.-11.11.2012. Book of abstracts str 44.
 11. Findri Gustek, S, Orešcanin, V, Fistonic I, Mlinaric-Missoni, E. Efficacy of 5-fluorouracil, interferon, and albothyl in the treatment of HRHPV- related or unrelated cervical intraepithelial neoplasia. 17th World Congress on Controversies in Obstetrics and Gynecology, Lisabon, 8-11.11.2012. Book of abstracts str. 68.
 12. Findri-Guštek Š, Oreščanin V, Glamuzina M, Krivak Bolanča I, Junković A, Mlinarić Missoni E, Fistonić I. Development and testing of new herbal remedies based pessaries for the treatment of lowed genital tract infections. The 4th international symposium Sexually transmitted infections – new horizons.  Brijuni Islands, Croatia, September 26-28, 2014. Book of abstracts str. 58.
 13. Fistonic I, Fistonic N. Lasr treatment for Genitourinary Syndrome of Menopause. Is there any evidence? (OP-510) COGI, Paris, France, 21.-23.11.2019. Book of abstracts pp. 98-99.

 • Indeksiranost i citiranost radova do 20.09.2018.

SCOPUS 16.12.2020.

Google Scholar 16.12.2020.

ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI

„Molekularno-genetički i prognostički čimbenici u nastanku raka vrata maternice“; šifra 0098104; glavni istraživač dr.sc. Magdalena Grce; Zavod za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković

 • Razdoblje rada: 2001-2003
 • Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
 • Svojstvo u projektu: istraživač

Projekt će pokazati epidemiološku sliku infekcije humanim papiloma virusom i drugim spolno prenosivim bolestima u Republici Hrvatskoj, najučestalije tipove virusa i eventualno novi tip humanog papiloma virusa specifičan za populaciju žena u Hrvatskoj, fizičko stanje i količinu genoma HPV, valjanost pojedinih bioloških biljega za različe stadije bolesti te primjenu u kliničkoj obradi oboljelih.

„Istraživanje uzroka, prevencija i liječenje infertiliteta“; klasa 402-02/01-8/39; šifra 004008; glavni istraživač prof.dr.sc. Srećko Ciglar; Klinika za ginekologiju i porodništvo, KB Merkur, Zagreb

 • Razdoblje rada: 2003-
 • Financijer: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
 • Svojstvo u projektu: istraživač

U prospektivnoj studiji istražuju se parovi s habitualnim pobačajima. U okvirima dijagnostičkog probira u istraživanju će se koristiti kliničke, genetske, mikrobiološke, ultrazvučne, endokrinološke i imunogenetske metode. Praktična primjena detaljnih istraživanja očekuje se u stvaranju novog protokola čije će smjernice u prevenciji i liječenju uzroka opetovanog spontanog pobačaja rezultirati smanjenom stopom infertiliteta.

„Korištenje laserske tehnologije u liječenju ranih stadija urinarne inkontinencije, genitalnog prolapsa i seksualne disfunkcije u žena“, klasa 003-06/11-01/37 KBC Rijeka

 • Razdoblje rada: 2011-
 • Financijer: bez potpore
 • Svojstvo u projektu: glavni istraživač

Prospektivna kontrolirana studija istražuje mogućnosti laserskog foto efekta na rehabilitaciju kolagena zdjelične dijafragme i zida rodnice kod statičke inkontinencije 1. i 2. stupnja te relaksirane rodnice (Oxford 3 i 4). Istraživanjem se žele dokazati uspješniji i dugotrajniji povoljni efekti na muskularnu jakost u odnosu na fizikalnu terapiju (Kegel) te u perspektivi prevenciju operacijskih intervencija (sling).

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

 1. III hrvatski kongres o menopauzi i ginekološkoj endokrinologiji, Dubrovnik, 21.-23.08.2001., član organizacijskog odbora.
 2. II hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi, Plitvice, 8-10.05.2003., član stručnog i organizacijskog odbora.
 3. IV hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim učešćem + European Menopause and Anropause Society Workshop, Brijuni 25.-28.09.2003., član organizacijskog odbora.
 4. V hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 15.-18.09.2005., član organizacijskog  odbora.
 5. 3. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi z interaktivno delavnoco, Rogaška Slatina, Slovenija, 07.-09.04.2005., član znanstvenog i organizacijskog odbora.
 6. V hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi, Opatija 25.-27.05.2007., član stručnog i organizacijskog odbora.
 7. VI hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 13.-16.09.2007., član organizacijskog  odbora.
 8. Simpozij o novostima iz kontroverznih područja medicine menopauze s radionicama o klimakteriju, postmenopauzi i hormonskom nadomjesnom liječenju, Zadar 25.-27.04.2008., član stručnog i organizacijskog odbora.
 9. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi, Bled, Slovenija, 16.-18.04.2009., član znanstvenog i organizacijskog odbora.
 10. VII hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 10.-13.09.2009., član organizacijskog  odbora.
 11. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Split, 26.-29. svibnja 2011. Voditelj sjednice Hrvatskog društva za menopauzu HLZ.
 12. VIII hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi i VI hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 8.-11.09.2011., član organizacijskog odbora.
 13. IX hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi i VI hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 5-8.09.2013, član organizacijskog i znanstvenog odbora.
 14. Hrvatski kongres o menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 20-21.11.2014. Član organizacijskog i znanstvenoog odbora.
 15. MIPS Educational Course, Split, 23-25.04.2015. Član organizacijskog i znanstvenog odbora.
 16. Poslijediplomski tečaj prve kategorije „Dijagnostika i liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, Hotel Westin Zagreb, 1-2.04.2016. Organizator i supredsjednik kongresa.
 17. 2. Hrvatski kongres o menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Hotel Westin Zagreb 18.-19.1.2016. Član organizacijskog odbora.
 18. 11th Eropean Menopause and Andropause Congress, Amsterdam, 22.-24. Svibanj 2017. član International Scientiffic Commitee. http://www.emas-online.org/conferenceoverview2017/159/97/
 19. 3. Hrvatski kongres menopauzalne medicine, Zagreb Westin 16.-17.11.2018. Član Organizacijskog odbora.
 20. 2nd Mediterranean Meeting on Pelvic Surgery and Pelveoperineology, Zagreb December 1st-3rd, 2018. Član znanstvenog odbora.
 21. Kongres Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet, Hotel Well, Terme Tuhelj, 8-10.02.2019. Organizator.

UREDNIŠTVO ZNANSTVENIH I STRUČNIH ČASOPISA

 • Član uređivačkog kolegija časopisa Ginekološka endokrinologija, humana reprodukcija, menopauza, glasnika Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ i Hrvatskog društva za menopauzu HLZ.
 • Član Uredničkog odbora LA&HA – Journal of the Laser and Health Academy.
 • Član Uredničkog odbora Medicinskog glasnika Zeničko-Dobojskog kantona, BiH.
 •  Član Uređivačkog savjeta časopisa Gynaecologia et perinatologia.

ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

 • Član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara HLZ,  Hrvatskog društva za medicinska vještačenja HLZ, Hrvatskog društva za menopauzu HLZ, Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji HLZ, International Menopause Society (IMS), European Menopause and Andropause society (EMAS) te North American Menopause Society (NAMS).
 • Predstavnik , Hrvatskog društva za menopauzu HLZ u CAMS (Council of Affilated Menopause Societies) Internatiomal Menopause Society.
 • Član upravnog odbora Hrvatskog društva za menopauzu HLZ.
 • Član upravnog odbora Hrvatskog društva za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji HLZ.
 • Član Advisory Board (European Menopause and Andropause Society).

OSTALA ZNANSTVENA I NASTAVNA DJELATNOST

      a)         Pozvana predavanja

 1. II hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Dubrovnik, 14.11.1998.
 2. III  hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 05.-07.04.2001.: «Oralna kontracepcija (jučer, danas, sutra)»
 3. III   hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Plitvice, 16.-19.05.2001.: «Estradiolski implant – prva iskustva»
 4. III hrvatski kongres o menopauzi i ginekološkoj endokrinologiji, Dubrovnik, 21.-23.08.2001.: «Life style, quality of life and compliance with HRT. Croatian national survey»
 5. 10th World Congress on the Menopause, Berlin, 10.-14.06.2002. «Quality of life, lyfe style and compliance with HRT in Croatian postmenopausal women»
 6. Family Planning and Reproductive Health, Dubrovnik, Inter-University Centre, 09.-13.09.2002.: «Influence of sexually transmitted infections on reproductive health»
 7. Znanstveni skup «Novi pristup u liječenju postmenopauzalne osteoporoze», Osijek, 23.12.2002. «Dodatni učinci raloksifena – klinički pristup»
 8. Znanstveni skup «Forenzična ginekologija i opstetricija», Bizovac, 21.-22.02.2003.: «Kontrola rizika u ginekologiji i porodništvu»
 9. Family Planning and Reproductive Health, Dubrovnik, Inter-University Centre, 08.-14.09.2003.: «Hormone replacement therapy and quality of life»
 10. II hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi, Plitvice, 08.-10.05.2003.: «Kvaliteta života žena-ovisnost o hormonima»
 11. Znanstveni skup «New Unique Phyto-SERM for menopausal Treatment», Zagreb, Medicinski fakultet, 12.05.2003.: «Menopauza u Hrvatskoj, odjeci svjetskih studija»
 12. IV hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim učešćem, Brijuni 25.-28.09.2003.: «Quality of life – the main indication for HRT?»
 13. Znanstveni skup «Primjena fitoestrogena u prevenciji i liječenju», Zagreb, Medicinski fakultet, 03.03.2004.: «Komplementarna i alternativna terapija u menopauzi»
 14. IV hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Plitvice, 10.-12.05.2004.: «Cimicifuga racemosa: fitoestrogen ili fitoSERM?»
 15. EMSA Summer School, Dubrovnik, 15.-23.07.2004.: «Emergency Ob/Gyn»
 16. 3. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi z interaktivno delavnico, Rogaška Slatina, Sovenija, 07.-09.04.2005.: «Alternative hormonskog nadomjesnog liječenja»
 17. ohridski sostanak na ginekolozi i perinatolozi, Ohrid, Makedonija, 23.-26.06.2005.: «Alternativno liječenje u postmenopauzi.»
 18. V hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni, 15.-18.09.2005.: 2005 «EMAS position; Hormone treatment in menopausal transition and beyond / Croatian consensus on HT.»
 19. Znanstveni skup o transdermalnoj kontracepciji, Zagreb, 24.02.2006.: «Suradljivost u kontracepciji: Razlika između percepcije i stvarnosti» 
 20. Stručni sastanak, Poliklinika Sunce, Zagreb, 27.03.2006.: „Hormonsko nadomjesno liječenje“.
 21. Stručni sastanak „Prevencija i liječenje osteoporoze“, Regent Esplanade, Zagreb 02.05.2006.: „Zdravstveni rizici žena u postmenopauzi“.
 22. Znanstveni simpozij „Ne-hormonsko liječenje u postmenopauzi. Phyto Soya®, izoflavonsko liječenje temeljeneo na dokazima“. The Regent Esplanade Zagreb, 16. travnja 2007.
 23. 4. hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi, Opatija 24.-26. svibnja 2007.: „Seksualnoast i menopauza.“
 24. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Opatija 31.05.-03.06.2007. „Izoflavoni u menopauzalnoj medicini.“
 25. VI hrvatski kongres o ginekološkoj enokrnologiji, humanoj reporodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem Brijuni 13.-16.09.2007. “Phyto-Soya” – novi fito-SERM”. 
 26. Simpozij o novostima iz kontroverznih područja medicine menopauze s radionicama o klimakteriju, postmenopauzi i hormonskom nadomjesnom liječenju, Zadar 25.-27.04.2008. “HNL i miom (prezentacija problema i vođenje radionica)”.
 27. 12th World Congress on the Menopause, May 19-23, 2008 Madrid, Spain. “Adherence with hormone replacement therapy in menopause”
 28. 5. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi, Bled, Slovenija, 16.-18.04.2009. „Imaju li alternative HNL stvarne učinke u simptomatskoj menopauzi?“
 29. 5. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi, Bled, Slovenija, 16.-18.04.2009. „Liječnička greška u okviru menopuzalne medicine.“
 30. Znanstveni simpozij Nuva Ring. „Novi oblici kontracepcije“ The Regent Esplanade Zagreb, 07.05.2009.
 31. VII hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 13.-16.09.2009. „Liječnička greška u menopauzalnoj medicini“.
 32. 4. kongres ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo. Portorož 11-13.11.2009. „Zločin in kazen v postmenopavzalni medicini“.
 33. Konferencija o maslinovom ulju i zdravlju, Grožnjan 02-03.10.2010. „Maslinovo ulje i žensko zdravlje.“
 34. LAHA Workshop „SP Dynams Laser Applications in Gynecology“ – „Laser Treatments for Stress Urinary Incontinece and Vaginal Tightening«, Istanbul 18.02.2011.
 35. 8th International Fotona Weekend, Gozd Martuljek, Slovenija, 19-22.05.2011. »Objective Measurements of Laser Treatment Efficacy – Pilot Study«.
 36. 6. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem, Split 26.-29 05.2011. „Novi trendovi HNL“.
 37. 13th World Congress on the Menopause, Rome, June 2011. „Laser vaginal tightening for sexual dysfunction.“
 38. VIII hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi i VI hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 8.-11.09.2011. „Biofenoli i zdravlje žene.“
 39. British Society for Colposcopy and Cervical Pathology (BSCCP) colposcopy training course: „Newer laser treatments for stress urinary incontinence and vaginal lightening.“, Dubai 15.10.2011.
 40. Laser in aesthetic medicine, plastic and cosmetic surgery. 6th International laser Training course, „Overview of laser in gynecology“. University of Sharjah, UAE, 17.-19.02.2012.
 41. 9th European Congress of Menopause and Andropause. „Laser treatment for early stages of static urinary incontinence in women.“ Atena 28.-31-03.2012.
 42. Simpozij „Medicina zrele dobi“. „Radosti menopauze“, Rovinj, hotel Lone 4.-6. svibnja 2012.
 43. 9th International Fotona Weekend, Portorož, Slovenija, 17.-19.05.2012. »Laser treatment for early stages of Stress Urinary Incontinence“
 44. EMLA Laser International Medical Congress, Opatija, 28.06.-01.07.2012. „Minimally invasive laser procedure for early stages of stress urinary incontinence (SUI)“
 45. 17th World Congress on Controversies in Obstetrics and Gynecology, Lisabon, Portugal, 8-11.11.2012. „Minimally invasive laser procedure for early stages of stress urinary incontinence (SUI)“.
 46. 15th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Amsterdam, 6-8.12.2012., „Laser treatment of early stages of stress urinary incontinence significantly improves sexual life“.
 47. 15th World Congress of Human Reproduction, Venecija 13.-16.03.2013. “Erbium laser treatment for early stages of stress urinary incontinence (SUI) and vaginal relaxation significantly improves pelvic floor function.”
 48. Simpozij Hrvatskog društva za menopauzu-HLZ, HLZ 6. travnja 2013. „Što je nova u menopauzalnoj medicini?“
 49. Ekspertska radionica primene lasera u dermatologiji, plastičnoj hirurgiji i ginekologiji, Beograd 13. travanj 2013. “Tretman urinarne inkontinencije kod žena primenom minimalno invazivnog ErYAG lasera.“
 50. IUGA 38th Annual Meeting, May 28-June 1, 2013, Dublin, Ireland
   „Erbiom laser treatment for early stages of stress urinary incontinence (SUI) in women.“
 51.  5. Kongres ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo i 7.SLO-HR simpozij o andropavzi in menopavzi, 6.–8.06.2013. Cankarjev dom, Ljubljana. „Utjecaj laserskog tretmana na kvalitetu života i seksualnost kod ranih stadija SIU i vaginalne relaksacije.“
 52. 8. Kongres fizioterapeuta Hrvatske 8. – 9. lipanj 2013., Hotel Antunović, Zagreb, „Korištenje laserske tehnologije u liječenju ranih stadija urinarne inkontinencije, genitalnog prolapsa i spolne disfunkcije u žena.“
 53. 10. Hrvatski kongres digestivne kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 12.-15. lipnja 2013., „Kontrola rizika u medicini“.
 54. GynMonaco, Monaco 13.-16. lipnja 2013., „Traitement du relachement vaginal per laser“.
 55. Non-invasive laser therapy for mild and moderate stress and mixed urinary incontinence. Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver; Kanada, 9-12.09.2013.
 56. Multidisciplinarno udruženje za menopauzu Srbije, Narodna bibilioteka Srbije, Beograd 18.10.2013. „Trendovi u menopauzalnoj medicini.“
 57. 14th World Congress on Menopause, May 1-4, 2014, Cancun, Mexico. Er:YAG Laser Treatment for Stress Urinary Incontinence (SUI) in Women: A Controlled Clinical Trial
 58. Simpozij „Prevencija bolesti u menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu 2014“, Beograd, 17.10.2014. „Terapija urinarne stres inkontinencije laserom“.
 59. International Continence Society World Congres 2014, Rio de Janeiro, Brazil. „Er:Yag laser treatment for stress urinary incontinence (SUI) in women.“
 60. 1. Hrvatski kongres menopauzalne medicine, Zagreb, Duble Tree by Hilton hotel, 20.-21.11.2014. „Mogućnosti i novosti u liječenju sindroma suhe rodnice“.
 61. 1. Hrvatski kongres menopauzalne medicine, Zagreb, Duble Tree by Hilton hotel, 20.-21.11.2014. „Nove neinvazivne metode u liječenju stresne urinarne inkontinencije.“
 62. 2. Annual Meeting, Mediteranean Incontinence and Pelvic Floor Society, Nimes, France, November 26-29, 2014. Er:YAG laser treatment of incontinence and vagilal dystension syndrome.
 63. Santec Academy 2014 – Il tocco morbido della luce. Pisa, Italija, 5.-6.12.2014. „Laser thermotherapy for stress urinary incontinence“.
 64. GAREID (Gesellshaft fur asthetische und rekonstruktive Intimchirurgie Deutschland e.V.) , Leipzig, March 6-7, 2015 „Labia and perineum remodeling: Functional and aesthetic consequences of perineal trauma and their treatment. Non-invasive approach.”
 65. Vaginal Erbium Laser Academy, First international focus meeting, Pisa, March 20-21, 2015. “Laser thermotherapy for stress urinary incontinence.”
 66. MIPS Educational Course, Split, 23-25.04.2015. Indications for laser and radio-frequency in urogynecology and general gynecology.
 67. EMAS (European Menopause and Andropause Society) Congress, Madrid 20-22.05.2015.Novel laser and radiofrequency (RF) procedures in gynecology”.
 68. EMAS (European Menopause and Andropause Society) Congress, Madrid 20-22.05.2015. “Er:YAG laser treatment for stress urinary incontinence in women“.
 69. Congress of Polish Society of Aesthetic and Recronstructive Gynecology, Warszawa, Hotel Hilton 26/27.06.2015.”High-tech in aesthetic gynecology office”.
 70. Prvi srpski kongres o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu sa internacionalnim učešćem, 16.- 17.10.2015., dvorana Zadužbine Ilije M. Kolarca, Trg Republike 5, Beograd, Srbija. „Neinvazivni tretman stresne inkontinencije i estetika vanjskog spolovila i rodnice.“
 71. Workshop on nonvasive vulvar modelling, Taipei, Taiwan, W Hotel Taipei Dec 6, 2015. „Safety and efficacy of fcused monopolar radiofrequency device for labial laxity improvement. Non-invasive labia tissue tightening.“
 72. Poslijediplomski tečaj prve kategorije „Dijagnostika i liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, Hotel Westin Zagreb, 1-2.04.2016. Neinvazivno liječenje stresne urinarne inkontinencije  sindroma distendirane rodnice/stidnice laserom i radiofrekvencijom.
 73. International Fotona Weekend, Bled 19.-21.05.2016.  Prediction of Er:YAG laser treatment short-term efficacy International Fotona Weekend, Bled 19.-21.05.2016.  Prediction of Er:YAG laser treatment short-term efficacy.
 74. European Federation of Sxeology 13th Congress, Dubrovnik 25.-28.5.2016. Novel non-invasive laser and radio-frequency (RF) procedures for vaginal dystension and vulvar laxity
 75. Fistonic I, Fistonic N, Matijevic R. Er:YAG laser treatment of SUI is more effective in younger and normal weight patients. International Continence Society Congress, Tokyo, 13.-16.09.2016.
 76. I Hrvatski kongres forenzičke ginekologije i perinatologije. Topusko 16.-18.09.2016. Kontrola rizika u ginekologiji i perinatologiji.
 77. 15th World Congress on Menopause, Prague, September 28 – October 1, 2016.Er:YAG laser efficacy in stress urinary incontinence (SUI) treatment. Fact or fake.
 78. Simpozij Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu Srbije, Beograd 21.10.2016. Alternative hormonskoe terapije u menopauzi u liječenju urogenitalne atrofije.
 79. 2. Hrvatski kongres o menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Hotel Westin Zagreb 18.-19.11.2016. Nehormonsko nadomjesno liječenje, alternative i komplementarna terapija u menopauzi.
 80. 2. Hrvatski kongres o menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Hotel Westin Zagreb 18.-19.11.2016. Erbium YAG laser u liječenju SUI. Prediktivni model za najbolju učinkovitost.
 81. Second International Focus Meeting on Vaginal Erbium Laser (VEL), Pisa, Italy, November 25-26 2016. Can we predict the VEL effect on stress urinary incontinence?
 82. Problem oslabljene funkcije mjehura. Osijek 9.-11.02.2017. Neinvazivno liječenje stresne urinarne inkontinencije sindroma distendirane rodnice-stidnice laserom i radiofrekvencijom.
 83. 2. Ginekološki simpozij Gedeon Richtera „Individualizirani pristup kontracepciji, hormonskom nadomjesnom liječenju i liječenju mioma maternice s ciljem očuvanja kvalitete života žena“ Vodice, Hotel Olimpya, 10 – 12. 03. 2017. „ Rješavanje menopauzalnih tegoba primjenom transdermalnog spreja“.
 84. 202. Gerontološka tribina HZJZ A. Štampar 14.03.2017. Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi.
 85. Bugarsko društvo za ginekologiju i opstetriciju, 20. nacionalni kongres, Borovec 16 – 18.03.2017. Minimalno-invazivne laserske procedure u ginekologiji.
 86. Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku ni estetsku kirurgiju HLZ.  „Pomlađivanje bez skalpela“. 2. simpozij i praktični tečajevi. KB Dubrava, Zagreb 24.-25.03.2017. Neinvazivno liječenje laserom i RF u estetskoj medicini i ginekologiji.
 87. Osnove seksualne medicine: dijagnostika i terapija. Poslijediplomski tečaj II kategorije. Filozofski fakultet u Rijeci, 8. travnja 2017.  Laser i radiofrekvencija u neinvazivnom liječenju stresne urinarne inkontinencije, sindroma proširene rodnice i opuštene stidnice.
 88. Annual Conference of the Israeli Society for Urogynecology and Pelvic Floor. May 4-5, 2017. Tel Aviv. „Urinary incontinence“.
 89. International Fotona Weekend, Kranjska Gora 18.-21.05.2017. Tips for optimal reliability in patients consuelling and follow up in laser tretment of SUI and VRS.
 90. 11th Eropean Menopause and Andropause Congress, Amsterdam, 22.-24. svibanj 2017. Fotona Symposium: Vaginal Erbium Laser Thermotherapy for Pelvic Floor Dysfunctions and Genitourinary Syndrome of Menopause. “Laser treatment of stress urinary incontinence”.
 91. 11th Eropean Menopause and Andropause Congress, Amsterdam, 22.-24. svibanj 2017. Ask the Expert Session: GSM and menopause: Councelling, drugs and lasers.
 92. IUGA (International Urogynecologycal Association) 42th Annual Meeting. Workshop: Vaginal Laser Applications in Urogynecology. „Vaginal Er-YAG laser treatment for stress urinary incontinence.“. Vancouver 20-24.06.2017.
 93. XI. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopautzi. Brijuni 7-10.09.2017. „Menopauzalni labirint“.
 94. 1st World Congress of Reconstructive and Cosmetic Gynecology (RECOGYN 2017) New Delhi 6-8.10.2017. „Non-ablative vaginal erbium laser and radio-frequency for the treatment of vaginal relaxation syndrome and vulvar ptosis.“
 95. 1st World Congress of Reconstructive and Cosmetic Gynecology (RECOGYN 2017) New Delhi 6-8.10.2017. „Non-ablative ErYAG lasers“. Workshop.
 96. Vaginal Er:Smooth Laser (VEL) Academy. 3rd International Focus Meeting. Rome 6-7.10.2017. „SUI: Can we predict the laser outcomes? Tips and trics.“
 97. 1. Kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek, 3-5.11.2017. „Medicinsko-pravna veza između izvanbolničke i bolničke ginekološke i opstetričke skrbi i prakse.“
 98. 3rd International Menopause Regional Conference, Belgrade 16.-18.11.2017. „Laser therapy for genitourinary syndrome of menopause (GSM) in breast cancer survivors.“
 99. Održivi pristup skrbi za inkontinenciju za neovisno i dostojanstveno življenje – Sustanable approach to incontinence care for independent and dignified living. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u okviru Hrvatsko-Švedske suradnje na području zdravstva, Hrvatskom liječnički zboru, 7.12.2017. „Laser interventions for genitourinary syndrome of menopause (GSM).“
 100.  Menopause and antiaging 2017. EMAS Symposium. Beč, 7-9.12.2017. „Laser interventions for genitourinary syndrome of menopause (GSM).“
 101. 2018 EMAS Menopause School, Athens, 17 March 2018. Genitourinary syndrome of menopause: hormonal management and laser treatment.
 102.  3. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik 3-5.05.2018. Panel o menopauzalnoj medicini: „Estrogen i koža“.
 103. 16th International Menopause Society World Congress, Vancouver, Canada, June 6-9, 2018, “Positive predictors of the short-term efficacy of non-invasive Er:YAG laser treatment in female stress urinary incontinence”.
 104. Simpozij Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu Srbije, Suvremeni pristup otkrivanju endokrinoloških poremećaja u srednjoj životnoj dobi i prevencija bolesti. Beograd 26.10.2018.  „Estrogen i koža“.   
 105. Vaginal Er:Smooth Laser (VEL) Academy. 4th International Focus Meeting. Rome 10.-11.2018. „SUI: Can we predict the laser outcomes?“
 106. 3. Hrvatski kongres menopauzalne medicine, Zagreb, Hotel Westin, 16.-17.11.2018. Sudionik panel rasprave „Bioidentični hormoni – činjenice i kontroverze“, i „Urogenitalno zdravlje“. Voditelj panela „Seks nakon menopauze“. Predavanje „Fitoterapija u menopauzi“.
 107. Serbian Association of Aesthetic Plastic Surgeons (SRBSAPS), Master Class  “Genital Rejuvenation GR”, 1.12.2018., Beograd, Srbija. Predavanja „Vaginal erbium laser thermotherapy for pelvic floor dysfunctions and genitourinary syndrome of menopause (GSM). Laser treatment of stress urinary incontinence, vaginal relaxation syndrome and vulvo-vaginal atrophy“ i „Safety and efficacy of focused monopolar radiofrequency device for labial laxity improvement. Non-invasive labia tissue tightening“
 108. 2nd Mediterranean Meeting on Pelvic Surgery and Pelveoperineology, Zagreb December 1st-3rd, 2018. „Indications for radiofrequency treatment in urogynecology and cosmetology.“
 109. Kongres Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet, Hotel Well, Terme Tuhelj, 8-10.02.2019. „Neinvazivno liječenje inkontinencije i seksualnih disfunkcija u žena oboljelih od hormonski ovisnih malignih bolesti“.
 110.  18th World Congress on Human Reproduction, Dublin¸, April 3-6, 2019. Erbium YAG laser efficacy in the treatment of genito-urinary syndrome of menopause.
 111.  12th European Congress on Menopause and Andropause, Berlin¸ May 15-17, 2019. Vaginal laser therapy – hype or established treatment?
 112. 12th European Congress on Menopause and Andropause, Berlin¸ May 15-17, 2019. Laser therapy for vaginal atrophy.
 113. 12th European Congress on Menopause and Andropause, Berlin¸ May 15-17, 2019. Use of FotonaSmooth Er:YAG laser for treatment of SUI, POP and VRS.
 114. XVI Annual meeting of MSRM i 12. hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Opatija 5-8.09.2019. Improving sex at menopause – testosterone / LASER?
 115.  International Continence Society Congress, Gothenburg 3-6 September 2019. Abstract 806: Fistonić I, Fistonić N. Predictors of Er:YAG laser treatment short-term efficacy on stress urinary incontinence in women.
 116. GENESIS, Paris, 19.-20.09-2019. Thérapie vaginale au laser: battage publicitaire ou traitement validé?
 117. The Annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, September 19-21, Rio de janeiro, Brasil. Laser treatment of Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM) (Poster)
 118. Global Aesthetics Academy, Sofia, Bulgaria 4-6.10.2019. IncontiLase and advanced treatment with intraurethral application.
 119.  EUGA (European Urogynecology Association) Congress, Tel Aviv, 16.-18.10.2019. Fistonic Ivan, Fistonic Nikola. Laser treatment for stress urinary incontinence in women. Does the evidence egsist?
 120.  ESG, 13 Congress of the European Society of Gynecology, Vienna 16.-19.10.2019. Fistonić I (Speaker), Fistonić N. Session: Genitourinary Syndrome of Menopause and laser. Outcome prediction model in Erbium YAG laser SMOOTH® treatment of stress urinary incontinence.
 121. 3. Srpski kongres o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu. Beograd 18.-18.10.2019. Terapija menopauzalne simptomatologije u malignih bolesti – hormonska ili nehormonska
 122.  Simpozij Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice – Nove terapijske mogućnosti u ginekologiji. „Fitoterapija u menopauzi““, Muzej Mimara  26.10.2019.
 123.  Vaginal Erbium Laser Aacademy, Firenze 9.-10.11.2019. Incontilase in hysterectomized women: VELA database analysis.
 124. COGI Paris 21.-23.11.2019.Laser treatment for genitourinary syndrome of menopause. Is there any evidence?
 125. COGI Paris 21.-23.11.2019. Laser use for treatment of Vaginal Laxity.
 126. 18th Aesthetic and Anti-age World Congress (AMWC), Monte Carlo, Monaco, November 5-7, 2020. Şession: New Applications, Session: New Technologies in Genital Restoration. Lecture:  Lasers and Urinary Incontinence: Er-YAG
 127. COGI virtual November 19-21, 2020. Er: YAG vaginal laser therapy – hype or established treatment? November 19 – 21, 2020 November 19 – 21, 2020 November 19 – 21, 2020 November 19 – 21, 2020 November 19 – 21, 2020
 128. ISGE, Florence, 2.-5.12.2020. Laser treatment of female urinary incontinence and genitourinary syndrome of menopause – an update.
 129. Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji/Hrvatsko karoličko sveučilište, webinar Ultrazvučna dijagnostika krvarenja u trudnoći. „Zašto klotrimazol? Učinkovito liječenje gljivične vaginalne infekcije i njenih šest glavnih simptoma“. HKS 28.11.2020.

NASTAVNA DJELATNOST

Sudjeluje kao nastavnik u okviru dodiplomskog programa Izborni predmet na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu. Tema kolegija: ”Kost: molekulska biologija uz bolesničku postelju“ (od 2003. g., voditeljica prof.dr.sc. Vesna Kušec).

Nastavnik je na Poslijediplomskom studiju iz obiteljske medicine (od 2008., voditelji doc. dr.sc. Mladenka Vrcić-Keglević i prof.dr.sc. Srećko Ciglar).

Nastavnik na Doktorskom studiju iz medicinske biokemije pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (šk. god. 2007/2008, 2011) u kolegiju „Novosti u dijagnostici poremećaja zgrušavanja“ (voditeljica prof.dr.sc. Renata Zadro).

Nastavnik na poslijediplomskom tečaju trajnog usavršavanja I kategorije “Kontroverze u humanoj reprodukciji, kontracepciji i medicini u menopauzi”, Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, Petrova 13, 16.-18. listopada 2008 (voditelji doc.dr.sc. Branko Radaković i prof.dr.sc. Velimir Šimunić). Naslov predavanja 16.10.2008.: „Kriza plodnosti“.

Nastavnik u dodiplomskom kolegiju Farmakoterapija (voditeljica doc.dr.sc. Vesna Bačić-Vrca) na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VIII semestar ak. g. 2008/2009/2010). „Hormonska kontracepcija“, „Hormonsko nadomjesno liječenje u postmenopauzi“.

Nastavnik u dodiplomskom kolegiju Medicina i pravo (voditeljica doc.dr.sc. Iva Sorta Bilajac Turina) za studente IV godine Medicinskog fakulteta u Rijeci (ak.god. 2010/2011). „Liječnička pogreška“.

Nastavnik u dodiplomskom izbornom kolegiju Mediji i zdravstvo: medicinari i novinari – suparnici ili suradnici (voditeljica doc.dr.sc. Iva Sorta Bilajac Turina) za studente III godine preddiplomskog i diplomskog studija Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu (OPUZ) Sveučilišta u Rijeci (ak.god. 2010/2011). „Mediji i zdravlje – promocija ili bespoštedna utrka za senzacijom?!”

Predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju “Fitofarmacija s dijetoterapijom” pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu: “Noviji dijetetski proizvodi (dodaci prehrani) biljnog podrijetla na tržištu EU”, 14.-18.11.2011. i 27.10.-30.10. 2014. (vodeteljica prof.dr. sc. Zdenka Kalođera).

Predavač u sklopu elektivnog predmeta Bioloski aktivni spojevi u hrani, voditeljice doc.dr.sc. Donatelle Verbanac na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. „Maslinovo ulje i zdravlje zene“, 24.travnja 2012. (studente IV godine medicine).

Predavač na Stručnom postdiplomskom studiju, MEF Rijeka, 30.09.2013. „ Ultrazvuk u dijagnostici neplodnosti“.

Nastavnik na poslijediplomskom tečaju trajnog usavršavanja I kategorije „Primjena radiofrekvencije u neinvazivnom oblikovanju tijela“ Hotel Hilton Zagreb 19. i 20.09.2014.: „Radiofrekvencija u ginekologiji“ i „Laseri u ginekologiji“.

Predavač na Postdiplomskom tečaju II. kategorije „Osnove seksualne medicine: dijagnostika i terapija“, Katedra OM MF Split 28.11.2015.: Laser i radiofrekvencija u neinvazivnom liječenju stresne urinarne inkontinencije, sindroma proširene rodnice i opuštene stidnice. Implikacije na spolno zdravlje. 

Poslijediplomski tečaj prve kategorije „Dijagnostika i liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, Hotel Westin Zagreb, 1-2.04.2016. Neinvazivno liječenje stresne urinarne inkontinencije  sindroma distendirane rodnice/stidnice laserom i radiofrekvencijom.

Nastavno naslovno zvanje „profesor“ Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Nastupno predavanje „Infertilitet i reprodukcuijska ograničenost“ 04.11.2008.

Docent na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od 2012. Nastupno predavanje „Suvremena kontracepcija“ 25.10.2012. Voditelj predmeta „Promocija reprodukcijskog zdravlja, spolni odgoj i planiranje obitelji“.

Naslovni docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 2017. Nastupno predavanje „Nehormonsko, alternativno i komplementarno liječenje menopauzalne simptomatologije“ 2.05.2017.

Mentor i suautor u izradama znanstvenih i stručnih radova studenata u dodiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu:

 1. Fistonic I, Ciglar S, Fistonic M, Skegro I. Menopause in Croatia. Socio-demographic characteristics, women´s attitudes, and source of information, compliance with HRT. Maturitas 2004;47(2):91-8. 
 2. Fistonić I, Ciglar S, Fistonić M, Škegro I, Maletić A. Botanička terapija u postmenopauzi kao dio komplementarne i alternativne medicine. Gynaecol Perinatol 2004;13(2):69-73.
 3. Fistonić I, Čanić T, Duić Ž, Fistonić M. Alternative hormonskom liječenju u postmenopauzi. Liječ Vjesn, 2006;128:99-104.
 4. Fistonić I, Radaković B, Zekan J, Lozo P, Fistonić N, Maletić A. Kriza plodnosti. Gynecol Perinatol 2009;18(2):72-5.
 5. Fistonic I, Franic D, Popic J, Fistonic N, Maletic A. Adherence with hormone replacement therapy in menopause. Climcteric 2010;13:570-7.
 6. Fistonić I, Štefanić L, Fistonić N, Maletić D. Trendovi u menopauzalnoj medicini. Gynaecol Perinatol 2011;20(Suppl. 1):S15-18.

Mentor i koautor rada studenta koji je završio poslijediplomski studij:

 1. Lozo P, Krpan D, Krvavica A, Vukelić Baturić T, Fistonić I, Kušec V. Histologija kosti u postmenopauzalnoj osteoporozi – različitosti staničnih zbivanja. Acta Med Croat 2004;58:13-18.

Koautor rada studenta doktorskog studija:

 1. Fistonić N, Fistonić I, Guštek ŠF, Turina IS, Marton I, Vižintin Z, Kažič M, Hreljac I, Perhavec T, Lukač M. Minimally invasive, non-ablative Er:YAG laser treatment of stress urinary incontinence in women-a pilot study. Lasers Med Sci. 2016 May;31(4):635-43.
 2. Fistonić I, Sorta Bilajac Turina I, Fistonić N, Marton I. Short time efficacy and safety of focused monopolar radiofrequency device for labial laxity improvement-noninvasive labia tissue tightening. A prospective cohort study. Lasers Surg Med. 2016 Mar;48(3):254-9.
 3. Fistonic I, Fistonic N, Matijevic R. Er:YAG laser efficacy in stress urinary incontinence (SUI) treatment. Fact or fake. Poster. 15th World Congress on Menopause, Prague, September 28 – October 1, 2016.
 4. Fistonić I, Fistonić N. Baseline ICIQ-UI score, body mass index, age, average birth weight, and perineometry duration as promising predictors of the short-term efficacy of Er:YAG laser treatment in stress urinary incontinent women: A prospective cohort study. Lasers Surg Med. 2018; 50:636–643.

 • Znanstvena zvanja

Temeljem Odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva broj 01-2726/2-2005 od 8. svibnja 2006. izabran u znanstveno zvanje „znanstveni suradnik“ Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem Odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva broj 335-02-09-11-0002, klasa 640-03/11-01/0459 od 23. svibnja 2011. izabran u znanstveno zvanje „viši znanstveni suradnik“.         

Temeljem Odluke Matičnog odbora za područje medicine i zdravstva broj 335-06-04-19-0002 klasa UP/I-640-03/19-01-0483 od 17. travnja 2019. Izabran u znanstveno zvanje „znanstveni savjetnik“.

d)         Međunarodna znanstvena aktivnost i prepoznatljivost

 • Pozvani voditelj programa «Symptomatology II» na «7th European Congress on Menopause», Europskog društva za menopauzu, Istanbul, Turska, 3-7 lipanj, 2006.
 • Pozvani voditelj programa “Urogenital” na “12th World Congress on the Menopause”, Madrid, 19-23.05. 2008.
 • Pozvani voditelj programa „Menopause and Quality of Life“ na 5. slovensko-hrvaški simpozij o menopavzi in andropavzi, Bled, Slovenija, 16.-18.04.2009.
 • Suvoditelj programa VI hrvatsko-slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni 8.-11.09.2011.
 • Suvoditelj programa Abstract and Video Session II: Male and Female na 2. Annual Meeting, Mediteranean Incontinence and Pelvic Floor Society, Nimes, France, November 26-29, 2014ž
 • 11th Eropean Menopause and Andropause Congress, Amsterdam, 22.-24. svibanj 2017., član International Scientiffic Commitee. http://www.emas-online.org/conferenceoverview2017/159/97/
 • Suvoditelj 3. sekcije na Simpoziju Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu Srbije, Suvremeni pristup otkrivanju endokrinoloških poremećaja u srednjoj životnoj dobi i prevencija bolesti. Beograd 26.10.2018.
 • Suvoditelj sekcije Emerging indications and personal experiences at the  Vaginal Erbium Laser Aacademy, Firenze 9.-10.11.2019.
 • Voditelj simpozija Non-ablative and micro-ablative lasers in gynecology. COGI virtual November 19-21, 2020.
 • Od 2006. g. predstavnik Hrvatskog društva za menopauzu u CAMS-u (Council of Affilated Menopause Societies) Međunarodnog društva za menopauzu (International Menopause Society). 

Član EMAS Advisory Board od 2017.

Članstvo u uređivačkim odborima

Član Uređivačkog odbora časopisa Gynaecologia et perinatologia.

Recenzije

 • Recenzent časopisa Gynaecologia et perinatologia.
 • Recenzent časopisa „BMC Women’s Health¨.
 • Peter O Nkwo. Suboptimal management of severe menopausal symptoms by Nigerian gynaecologists: a call for mandatory continuing medical education for physicians. BMC Womens Health. 2009;9:30.
 • Recenzent časopisa „Medicinski glasnik“ indeksirnog u u EMBASE, Scopus, Science Citation Index Expanded, Jounal Citation Reports/Science Edition i EBSCO.
 • Re: MG 240-11 Effects of tibolone on the markers of bone metabolic activity in postmenopausal women, 2011
 • Re: MG 412-12   Analysis of lipid status, body mass index and waist-hip ratio in women in menopause, 2012
 • Re: MG 829-15  Dietary habits and the viewes of pregantwomen on the usage of supplements, 2015
 • Re: MG 929-17 Outcome of IVF treatment following hysteroscopy, 2017
 • Re: MG 1124/20  Risk factors, diagnosis an treatment of endometriosis: An update. 2020
 •  Re: MG 1250-20 Prevalence of H. Pylori infection in pregnant women and its relation with pregnancy outcomes, 2020

Recenzent časopisa International Journal of Gynecology and Obstetrics – Ref.:  Ms. No. IJG-D-10-00192

Franic D, et al. Influence of counseling on adherence to perimenopausal hormone therapy in Slovenia. – Ref: IJG-D-11-00129

Maged A. Title: The combined contraceptive ring, NuvaRing, versus an oral contraceptive containing 30 mg ethinyl estradiol and 3 mg drospirenone

Recenzent časopisa Climacteric –Ref ID: DCLI-2014-0059 “Fractional microablative CO2 laser improves sexuality in women with vulvo-vaginal atrophy”. (2014)

Recenzent časopisa Collegium Antropologicum – Ref: 11072. Title: Low dose protocol of computed tomography in pregnant woman with ruptured pseudoaneurism of abdominal aorta.

Recenzent časopisa Acta Clinica Croatica

 • No. 2016-098 “The influence of E2/P ratio in the etiology of fibrocystic breast disease, mastalgia and mastodynia”, 2016
 • No 2019-058 „Urinary incontinence – from childhood onwards“, 2019

Recenzent časopisa Nutrition and Dietary Supplements (Dovepress). – Ref: 59848. Title: Antioxidant advantage of the Mediterranean diet in cardivascular disease. Autor: Farouk El-Sabban

Recenzent časopisa Lasers in Surgery and Medicine Ref. LSM-16-0044 (2016) Effect of low-level laser therapy on pain and perineal healing after episiotomy: a triple-blind randomized controlled trial by Alvarenga, Marina; de Oliveira, Sonia Maria; Francisco, Adriana; da Silva, Flora Maria; de Sousa, Marcelo; Nobre, Moacyr Roberto

Recenzent časopisa Biomedicine and Pharamacotherapy Manuscript number: BIOPHA_2016_2289 Title: Biophenols pharmacology against the amyloidogenic activity in Alzheimer’s Disease

Recenzent časopisa Maturitas (European Menopause and Andropause Society Journal)  Manuscript number MAT_2017_71: CO2-laser for the genitourinary syndrome of menopause. How many laser sessions?

Recenzent časopisa European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

 • EJOGRB-19-19262 “Efficacy of the use of fractional CO2RE intima laser treatment in stress and mixed urinary incontinence” (2019)
 • EJOGRB-20-22712 “Outcome of perineoplasty and defibulation in patients with vulvar lichen sclerosus and sexual disorders” (2020)

Recenzent časopisa Case Reports in Gastrointestinal Medicine. 3682980.v1 (Case Report) “Non-obstetrical Acute Abdomen During Pregnancy As a Consequence of Colorectal Carcinoma Perforation. Case report and review of literature.” by Žana Žegarac, Željko Duic and Sandra Stasenko. (2019)

Recenzent časopisa Sexual Medicine, an officional journal of The International Journal for Sexual Medicine

 • Ref. SM 19-0080 „Treating vaginal laxity using non-ablative Er:YAG laser – a retrospective case series of patients from 2.5 years of clinical practice“ (2020)
 • Ref. SM-20-0075 Dyspareunia in their own words: A qualitative description of endometriosis-associated sexual pain (2020)

Recenzent časopisa Internatiol Brasilian Journal of Urology

 • Ref. IBJU-2019-0832  ffect of non-ablative laser treatment on urodynamic stress incontinence in women: A systematic review and metaanalysis. 2019

Recenzent poglavlja udžbenika “Current Topics in Menopause”, School of Bilological Sciences, The University of Hong Kong. Bentham Science Publishers, Hong Kong, 2011.  

Recenzent časopisa Medix.

f)         Prijevodi

 1. Naftolin F, Schneider HP, Sturdee DW; Executive Committee of the International Menopause Society. Guidelines for hormone treatment of women in the menopausal transition and beyond. Maturitas. 2005 May 16;51(1):15-20.

Smjernice za hormonsko liječenje u žena u perimenopauzi i postmenopauzi Liječ Vjesn 2005;127:94-96.

 • Gompel A, Baber RJ, de Villiers TJ, Huang KE, Santen RJ, Shah D, Villaseca P, Shapiro S. Climacteric. 2013 Oct;16(5):522-35.
 • Simon JA, Davis SR, Althof SE, Chedraui P, Clayton AH, Kingsberg SA, Nappi RE, Parish SJ, Wolfman W Seksualno zdravlje u postmenopauzi: Preporuke Svjetskoga društva za menopauzu. Medix 2020;141(25):222-32.
 • Onkologija u srednjoj i kasnijoj životnoj dobi žene.http://www.imsociety.org/downloads/world_menopause_day_2013/white_paper/wmd_white_paper_croatian.pdf
 • Lobo RA, Davis SR, De Villiers TJ, Gompel A, Henderson VW, Hodis HN, Lumsden MA, Mack WJ, Shapiro S, Baber RJ. Prevention of diseases after menopause. Climacteric. 2014 Oct;17(5):540-56.
 • Prevencija bolesti u postmenopauzi.

http://www.imsociety.org/downloads/world_menopause_day_2014/white_paper/wmd_white_paper_croatia.pdf

 • Simon JA, Davis SR, Althof SE, Chedraui P, Clayton AH, Kingsberg SA, Nappi RE, Parish SJ, Wolfman W (2018): Sexual well-being after menopause: An International Menopause Society White Paper, Climacteric, DOI: 10.1080/13697137.2018.1482647

Seksualno zdravlje iza menopauze: Preporuke Svjetskog društva za menopauzu:

 • Smjernice za propisivanje testosterona u žena 2019

Susan R. Davis MBBS PhD1,A; Rodney Baber B.Pharm, MBBS2,A; Nicholas Panay BSc FRCOG MFSRH3,A; Johannes Bitzer MD4,B; Sonia Cerdas Perez MD5,C; Rakibul M. Islam MPH PhD1,A; Andrew M. Kaunitz MD6,D; Sheryl A. Kingsberg PhD7,E; Irene Lambrinoudaki MD, PhD8,F; James Liu MD9,D; Sharon J. Parish MD10,G; JoAnn PinkertonMD11,E; Janice Rymer MBBS12,H; James A. Simon MD 13,G; Linda Vignozzi MD14,B; Margaret E. Wierman

 • Premature ovarian insufficiency: an International Menopause Society White Paper 2020 N. Panaya, R. A. Andersonb, R. E. Nappic, A. J. Vincentd,e, S. Vujovicf, L. Webberg and W. Wolfmanh

g)         Promotor publikacija

«Žena i klimakterij» mr.sc. J. Kalilića, Zagreb, Europski dom, 29.06.2004.

„Čudesna moć hormona“ Sanje Toljan, dr.med. Novinarski dom Zagreb 1.12.2015.

RAD U ODBORIMA I POVJERENSTVIMA FAKULTETA

Član Povjerenstva za obranu magistarskog rada autora Petra Loze «Histomorfometrijske značajke postmenopauzalne osteoporoze» (Broj 04-76/2003-36)

STRUČNI NASLOVI

 • Primarius  (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Klasa: UP/I-131-03/05-01/52 od 16.12.2005.)
 • Subspecijalist humane reprodukcije (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Klasa: UP/I-131-04/07-02/36 od 28.03.2007.)

DRUŠTVENA I OSTALA DJELATNOST

Stalni sudski vještak «medicinske struke – ginekologija» pri Županijskom sudu u Zagrebu (Broj 4 Su -188/03, 4 Su-74/09, 4 Su 450/14, 4 SU-254/18).